ระบบจะทำงานผิดพลาด ถ้าคุณปิดจาวาสริปต์บนเว็บไซต์นี้

โปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงาน

ข้อตกลงการใช้งาน

คำนิยาม

คำต่อไปนี้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอื่น รวมถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้ใช้นิยามดังระบุ
1. เว็บไซต์, ระบบ, Admin, ผู้ให้บริการ, เรา, copytrack ใช้แทนตัวของทางเว็บไซต์ copytrack.online
2. ผู้ใช้, User, บัญชี, account ใช้แทนตัวผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบของเว็บไซต์ copytrack.online ทั้งในทางตรงและทางอ้อม
3. ยอดเงิน, เครดิต, ยอดคงเหลือ จะใช้แทนเงินที่ฝากเข้ามาเพื่อใช้งานระบบ
4. การประมวลผล หมายถึง การทำงานของระบบซึ่งจะนับเป็นจำนวนครั้งตามปริมาณของข้อมูลที่จะทำการตรวจสอบ
5. ราคา, อัตราการให้บริการ หมายถึงราคาต่อการประมวลผล 1 ครั้ง เช่น เมื่อผู้ใช้งานมีเงิน 100 บาท และทางเว็บไซต์กำหนดราคาที่ 0.1 บาทต่อครั้ง ดังนั้น ผู้ใช้งานจะสั่งระบบประมวลผลได้ 100/0.1 = 100 ครั้ง

1. ข้อตกลงทั่วไป

เนื้อหาที่แสดงต่อไปนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง “เว็บไซต์” กับ “ผู้ใช้งาน” ซึ่งการใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้แล้ว
1.1 เว็บไซต์สามารถแก้ไขข้อตกลงการใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งกับทาง ผู้ใช้ ล่วงหน้า การที่ ผู้ใช้ ใช้บริการต่อไป ถือว่ายอมรับในข้อตกลงการใช้งานที่แก้ไขแล้ว
1.2 ทางเราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นลำดับแรก ซึ่งจะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่ เว็บไซต์เห็นว่าสมควรแล้ว
1.3 ผู้ใช้ยอมรับในผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ตลอดถึงฮิวแมนเออเร่อ เช่น เซิร์ฟเวอร์ให้บริการเกิดข้อผิดพลาด การทำงานที่ผิดพลาดของโปรแกรม การถูกเข้าถึงระบบโดยมิชอบ
1.4 ระบบจะเก็บข้อมูลตามที่ ผู้ใช้ใส่เข้ามาในระบบ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่ใช้รับส่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น หมายเลข IP แต่ข้อมูลบางส่วนผู้ใช้สามารถลบออกจากระบบได้
1.5 ปัญหาหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น คำตัดสินของทาง เว็บไซต์ถือเป็นทีสิ้นสุด
1.6 เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
1.7 ช่องทางติดต่อสื่อสารเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ซึ่งจะใช้แจ้งข่าวสาร ตลอดถึงการแจ้งปัญหาพูดคุยระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการ
1.8 ทางเว็บไซต์ไม่สามารถโอนย้าย หรือดึงข้อมูลออกจากระบบให้ผู้ใช้ได้ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน หรือตั้งค่าอีเมลล์ผิด
1.9 เว็บไซต์ใช้ Cookies ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานกรณีล็อกอินค้างไว้ ซึ่งจะสร้างไฟล์ขนาดเล็กไว้บนเครื่องผู้ใช้
1.10 เนื่องจากระบบดึงข้อมูลโดยตรงจาก Google บางครั้งจึงถูกลิมิทการดึงข้อมูล แต่ปัญหานี้จะหายไป เมื่อปล่อยทิ้งไว้ซักครู่

2. ข้อตกลงด้านการเงิน

2.1 การปรับราคา
2.1.1 เมื่อทางเราเห็นสมควรว่าต้องการปรับราคาในการให้บริการ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบตามช่องทางที่ได้ระบุไว้
2.1.2 เมื่อเว็บไซต์ปรับราคาบริการให้ถูกลง จะยกผลประโยชน์ให้ผู้ใช้งาน
  ตัวอย่าง
     ราคาปัจจุบัน 0.1 บาทต่อครั้ง
     ผู้ใช้งานมียอดคงเหลือในระบบ 100 บาท
     สูตร ยอดเงิน/ราคา = จำนวนครั้ง
   ดังนั้นสามารถสั่งให้ระบบประมวลผลได้จำนวน 100/0.1 = 1,000 ครั้ง
     ถ้าปรับราคาใหม่เป็น 0.05 บาทต่อครั้ง
   จะสั่งให้ระบบประมวลผลได้จำนวน 100/0.05 = 2,000 ครั้ง

2.1.3 เมื่อเว็บไซต์ปรับราคาบริการให้สูงขึ้น และผู้ใช้งานมียอดเงินคงเหลืออยู่ในระบบ ทางเว็บไซต์จะทำการปรับยอดเงินเหล่านั้นให้สามารถสั่งระบบทำงานได้เท่าเดิม
  ตัวอย่าง
     ราคาปัจจุบัน 0.1 บาทต่อครั้ง
     ผู้ใช้งานมียอดคงเหลือในระบบ 100 บาท
     สูตร ยอดเงิน/ราคา = จำนวนครั้ง
   ดังนั้นสามารถสั่งให้ระบบประมวลผลได้จำนวน 100/0.1 = 1,000 ครั้ง
     เมื่อปรับราคาใหม่เป็น 0.2 บาทต่อครั้ง
     สูตร (ยอดคงเหลือ/ราคาเก่า)* ราคาใหม่ = ยอดเงินใหม่
   ดังนั้นทางเว็บไซต์จะปรับยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้งานให้มีค่า (100/0.1)*0.2 = 200 บาท
จะเห็นว่าหลังจากปรับราคาแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสั่งประมวลผลได้จำนวนครั้งเท่าเดิม คือ 200/0.2 = 1,000 ครั้ง

2.2 การคืนเงิน
2.2.1 ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ขอเงินคืนได้เต็มจำนวน เมื่อแจ้งความประสงค์ต่อทางผู้ให้บริการประกอบกับมีเหตุผลตามสมควรอันเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.2.1 การขอคืนเงินเต็มจำนวนนั้น ผู้ใช้จะต้องใช้เงินน้อยกว่า 5 % ตามจำนวนยอดที่โอนเข้ามา และจำนวนยอดที่ใช้ไปนั้นจะต้องไม่เกิน 5 บาท
  ตัวอย่าง ผู้ใช้ฝากเงินเข้าระบบ 100 บาท ใช้เงินไป 1 บาท เมื่อคำนวณแล้วพบว่าใช้เงินไปเพียงแค่ 1% กรณีนี้สามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนคือ 100 บาท
  ตัวอย่าง ผู้ใช้ฝากเงินเข้าระบบ 100 บาท ใช้เงินไป 10 บาท เมื่อคำนวณแล้วพบว่าใช้เงินไป 10% กรณีนี้สามารถขอคืนเงินได้ตามจำนวนที่เหลือ 90 บาท
2.2.2 ระยะเวลาที่สามารถขอคืนเงินได้นั้นคือภายใน 7 วัน หลังจากแอดมินอัปเดทยอดเงินในระบบให้แล้ว
2.2.3 เมื่อเว็บไซต์มีการปรับราคาให้สูงขึ้นตามข้อ 2.1 ยอดเงินที่ถูกแปลงแล้วจะไม่สามารถถอนได้
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืนผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบ
2.2.5 หากเงินมีเศษเป็นสตางค์จะปัดลงให้เป็นยอดเต็มบาท
2.2.6 กระณีที่เว็บไซต์หยุดการให้บริการ จะคืนยอดเงินที่ให้เหลือในระบบให้ผู้ใช้
2.2.6.1 กระณีที่ติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อคืนเงินไม่ได้ ใน 1 เดือนยอดเงินในระบบจะถูกยึดเป็นของ ผู้ให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

หน้าหลัก    สมัครสมาชิก

แจ้งปัญหาการใช้งานข้อตกลงการใช้งาน
© 2019 copytrack.online V.2